fractieleider GroenLinks Stichtse Vecht

Albert Gemke

Fractievoorzitter

De gordijnen van de gemeente moeten open (blijven)!

Sinds 1996 ben ik voor GroenLinks actief in de gemeentepolitiek van Stichtse Vecht . Vanaf 2002 als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Maarssen, vervolgens als bestuurslid van de afdeling GL Maarssen en sinds 2015 als fractievoorzitter in Stichtse Vecht.

Ik doe dit werk met veel plezier omdat we met GroenLinks een essentiële bijdrage kunnen leveren  aan de toekomst van een open gemeente waarin plaats is voor alle bewonersgroepen en waarin  we laten zien dat economische ontwikkeling  met duurzaamheid en met respect voor de leefbaarheid gepaard kan gaan; groen en gezond dus.
Naast mijn voorzitterschap van de GL-fractie ben ik projectmanager bij een ingenieursbureau op het gebied van railinfrastructuur. Daarbij  heb ik veel te maken met openbaarvervoervraagstukken in de Randstad. Ik hou van sport, vooral van voetbal. Zelf voetbal ik niet meer maar ik  loop graag hard en fiets veel  (iedere dag  naar Nieuwegein op en neer naar mijn werk).

Een belangrijke drijfveer voor mij  is mijn overtuiging  dat we in Stichtse Vecht het gebruik van de auto en alle overlast die daarmee gemoeid is, wezenlijk kunnen terugdringen. Dat kan volgens mij  onder meer door onze unieke ligging  tussen de twee grote steden Utrecht en Amsterdam meer uit te buiten. Geen concurrentie, niet de gordijnen dicht, maar samenwerking met ze zoeken.  Het openbaar vervoer in Stichtse Vecht zou als onderdeel  van  het Randstedelijke vervoer veel fijnmaziger kunnen worden. Sowieso zouden we veel meer samen met de grote steden op moeten  trekken, als het gaat om vaststellen van  doelen en voorwaarden van leefbaarheid.  Uiteraard zonder de unieke kenmerken van onze  gemeente te verliezen. We lopen als raad vaak achter de ontwikkelingen aan en zijn te reactief.

Een andere drijfveer in mijn rol in de gemeentepolitiek is mijn geloof in  diversiteit. In Stichtse Vecht moeten alle bewoners zich thuis voelen, inclusief statushouders, d.w.z. vluchtelingen die een verblijfsvergunning in Nederland hebben.  Daarom moeten we als gemeente nog meer investeren in hun begeleiding naar werk en sociale integratie. Ik ben ervan overtuigd  dat we vluchtelingen moeten blijven helpen, het gaat om een blijvend fenomeen.  Stichtse Vecht moet dus ook wat de vluchtelingenproblematiek niet angstig de gordijnen dichttrekken maar de blik naar buiten richten. Trouwens, diversiteit heeft mooie kanten; een diversiteit van mensen uit verschillende culturen biedt zo veel mogelijkheden tot verrijking van onze samenleving.

Ik ben trots op wat we de afgelopen periode als GroenLinks hebben bereikt, vooral op het gebied van milieu en ecologie. Mede dankzij onze wethouder Linda van Dort wordt het omgekeerd inzamelen van afval in Stichtse Vecht ingevoerd.  Verder hebben we het voor elkaar gekregen dat er gestart wordt met het bouwen van  ‘0 op de meter - woningen’. Het begrip duurzaamheid zal waarschijnlijk nu in alle verkiezingsprogramma’s voorkomen; dat was een paar geleden nog anders.  Kortom, GroenLinks  heeft een flinke slinger gegeven aan het groene denken en doen,  aan het streven naar een circulaire economie.  We hebben het voortouw genomen en niet afgewacht.

GroenLinks zet zich dan ook al jaren in voor een maximumsnelheid van 80 km per uur op de Zuilense Ring . Andere politieke partijen zien hier nu eindelijk ook de noodzaak daarvan, mede onder druk van de bewoners.  Die accepteren het  niet meer dat er achteloos met hun gezondheid wordt omgesprongen.  Die snelheidsbegrenzing komt er,  daar ben ik van overtuigd, zeker met de steeds strakkere Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en leefbaarheid.  Wij maken ons sterk voor die 80 km en zullen daarbij samen op blijven trekken met onze provinciale fractie.

We zetten ons ook in voor ondertunneling van de A2. Ik zie dit als investering in het leefklimaat.  Immers naast het geld wat het kost, brengt het ook vele mogelijkheden. Je kunt er woningen  en bedrijfsruimte  bouwen, recreatieve voorzieningen vestigen ,  zonnepanelen op zetten, etc.  Als we gebruik maken van de creativiteit van het bedrijfsleven en van de kennis van o.a. de technische universiteiten denk ik  zelfs dat  ondertunneling  voor een groot deel zichzelf terug zal verdienen.

Voor de komende periode vind ik dat de gemeente meer ruimte moeten geven aan het fietsverkeer in de vorm van fietsbanen en fietsenstallingen.

Verder moeten  we de uitbreiding van bedrijven beter aanpakken vanwege de soms zware transporten door de dorpskernen. Dat gaat vastlopen: meer woningbouw en steeds meer zwaar vrachtverkeer, dat gaat knellen.  Als gemeente zul je een visie moeten ontwikkelen, liefst samen met de ondernemers,  over welk type bedrijvigheid past in onze gemeente. 

Ten slotte vind ik dat we meer werk moeten maken van alternatieve woonvormen. Vooral voor alleenstaanden, jongeren en statushouders. Huisvesting in onze regio is duur, dus een schaars goed. Belangrijk is dat vanwege het gebrek aan geschikte woonruimte deze groepen niet tegen elkaar worden uitgespeeld.