Breukelen vanuit de lucht
Luchtfoto Breukelen

Breukelen

 • Verkeersveiligheid Zandpad verbeteren: Het Zandpad moet nu eindelijk de beloofde fietsstraat worden.
 • Verkeersveiligheid van de Straatweg voor fietsers verbeteren.  
 • Het zwembad Kikkerfort moet openblijven. Belangrijk voor zwemlessen maar ook voor bewegen en recreëren.
 • De skatebaan Breukelen moet zo snel mogelijk worden aangelegd. Het bewonersinitiatief is door een gebrek aan inzet en continuïteit van de gemeente vertraagd.
 • Een geluidswal met (doorzichtige) zonnepanelen langs de A2. Dit is een kans om veel duurzame energie op te wekken zonder overlast voor de inwoners. Laat inwoners meedoen en ervan profiteren!
 • Windmolens langs de A2. Eén windmolen levert meer energie dan een groot veld zonnepanelen.
 • Boom en Bosch als een mogelijke (verzamel)cultuurlocatie voor kunst en ontmoeting.

Kockengen

 • Kockengen moet droge voeten houden. Het is daarbij wel belangrijk de waardevolle stukken natuur en cultuur te beschermen en te herstellen.  
 • Het veenweidegebied met de weidevogels moet worden beschermd. Als het goed gaat met de vogels, gaat het goed met het boerenland.  
 • De N401 maximaal 60 km: Minder ongelukken en minder geluidsoverlast. Landbouwverkeer niet in de kern Kockengen maar over de N401.
 • Voorzieningen behouden en stimuleren. Zo blijft Kockengen een levendig dorp. Sportverenigingen en sportaccommodaties zijn hiervoor van groot belang.

Nieuwer ter Aa

 • De nieuwe huizen moeten op korte termijn gebouwd worden. Dit belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp.
Dorpskern Kockengen luchtfoto
Kockengen dorpskern luchtfoto
Loenen aan de Vecht
Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht

 • Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer: Veilige fietsverbindingen naar het Amsterdam-Rijnkanaal en naar Breukelen.
 • ‘t Web en Studio Idee verder ontwikkelen als cultuurcentra van Stichtse Vecht.
 • Ontwikkeling Cronenburgh-4: De plannen voor sociale huur en midden huizen moeten worden uitgevoerd. Belofte van duurzaamheid. Woningen voor starters.
 • Aandacht voor de verkeersdrukte in de Brugstraat.
 • N402 oversteekplaats bij sportpark De Heul moet veiliger.

Loenersloot

 • N201: De maximumsnelheid bij Loenersloot en Vreeland moet naar 50 km. Voor GroenLinks is leefbaarheid belangrijker dan doorstroming van het autoverkeer.  
 • N201: Geen verbreding vanaf Loenersloot naar de A2.

Maarssen-Dorp

 • Zuilense Ring: De snelheid op de Zuilense Ring moet verder verlaagd worden naar 80 km.
 • Plesmanlaan moet veiliger worden voor fietsers.
 • Het Zandpad naar Breukelen moet nu eindelijk de beloofde fietsstraat worden.
 • Groenonderhoud duurzamer en van betere kwaliteit.
 • De scholen Bolestein, Kompas Bolestein en Pionier moeten zo snel mogelijk gehuisvest worden in nieuwbouw. De plannen liggen al jaren stil en moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Ook hier willen we aan de slag met houtbouw: sneller en duurzamer.
 • De vernieuwing van het Harmonieplein moet worden uitgevoerd. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties.
 • Meer multifunctionele ruimtes waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Dit geldt vooral voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Maarssendorp luchtfoto
Maarssendorp luchtfoto
Maarssenbroek luchtfoto
Maarssenbroek luchtfoto

Maarssenbroek

 • De Maarssenbroekse slag blijft open!: Bij de ontwikkeling van Haagstede moeten goede oplossingen komen voor het verkeer door Maarssenbroek van en naar de A2 en de Zuilense Ring.
 • Geluidswerende maatregelen langs de Burgemeester Waverijnweg en de Ruimteweg voor de huizen in Bloemstede en de Planetenbaan.
 • Aanpak van huisjesmelkers: Dit voorkomt overlast in de wijken. De gemeente moet handhaven. Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke plek om te wonen.
 • Aanpak speeltuinen: De gemeente moet met bewoners aan de slag voor aanleg en onderhoud van speelplekken.  Een veilige en groene speelomgeving is belangrijk voor iedereen.
 • Meer aandacht voor de jeugd van 12 tot 18 jaar: Meer activiteiten en ‘hangplekken’. Het jongerenwerk van Second Base (Safari (Bisonspoor) moet worden voortgezet en uitgebreid.
 • Groenonderhoud duurzamer en van betere kwaliteit: Lokaal en dichtbij aanbesteden heeft daarom de voorkeur. Betere communicatie tussen inwoners, gemeente en groenbeheerders.

Tienhoven, Oud Maarsseveen, Maarsseveen, Molenpolder en Bethunepolder

 • Project Herenweg – Gageldijk: De werkzaamheden aan het riool en de weg moeten snel worden afgemaakt. De gemeente moet controle houden over het verloop van dit project. Er zijn al teveel dingen fout gegaan. Goede communicatie en overleg met de bewoners is noodzakelijk.
 • Rust in het buitengebied: Grote evenementen en festivals alleen op incidentele basis. Geen  overlast voor de omgeving. Verbod op hobbyjacht in de polders. Geen vuurwerkshows vlakbij  stiltegebieden. 
 • Kleinschalig toerisme: Vanwege de kwetsbaarheid van de omgeving willen wij geen grootschalig toerisme in dit gebied.  
 • Aanpak verkeersoverlast: Op de Westbroekse Binnenweg, Laan van Niftarlake en de Looijdijk snelheidsbeperkende maatregelen invoeren. Verkeersoverlast beperken in de zomer.
Molenpolder bij Maarssen
Molenpolder luchtfoto
Vechtbrug bij Nieuwersluis
Vechtbrug bij Nieuwersluis

Nieuwersluis

 • De fietsbrug over de Wetering Nieuwersluis moet worden vervangen. Het is een belangrijk onderdeel van fietsroute langs het Amsterdam Rijnkanaal.
 • Het fort bij Nieuwersluis verdient meer aandacht als cultuurplek.

Vreeland

 • Groenonderhoud duurzamer en van betere kwaliteit. De bermen meer insectvriendelijk met bijenlinten.   
 • Verkeersveiligheid. Op de Raadhuislaan en de Singel moeten snelheid beperkende maatregelen worden genomen.
 • N201. De bewoners van het Sluisje hebben veel geluidsoverlast van de N201. De gemeente zich inzetten voor extra maatregelen.
Vechtbrug bij Nieuwersluis.
Vechtbrug bij Vreeland
Nigtevecht
Nigtevecht luchtfoto

Nigtevecht

 • Bestemmingsplan Garsten-Noord: De bouw van huizen en bedrijven moet eindelijk worden uitgevoerd.  Hierbij moet ook het begin van de Vreelandseweg worden verbeterd.
 • Duurzame energie: Zonnepanelen op daken van huizen, bedrijven en boerdijen plaatsen. Zonnepanelen in weilanden alleen als het echt nodig is en het geen schade veroorzaakt aan natuur en landschap.
 • Windmolens plaatsen in overleg met inwoners en de omringende gemeenten.

Oud-Zuilen

 • Behoud van het beschermde dorpsgezicht en het dorpse karakter.
 • Géén zakelijke activiteiten in de dorpskern.  
Bord 50 km Oud-Zuilen
Bord 30 km zone Oud-Zuilen

Foto hiernaast : Luchtfoto van Nieuwer Ter Aa.

 

Wil je ons gehele Verkiezingsprogramma en/of de Samenvatting lezen, Klik dan op downloads hieronder.

Nieuwer Ter Aa luchtfoto