Ons programma 2014 - 2018 in het kort

Kernpunten verkiezingsprogramma GroenLinks Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 GroenLinks: Kampioen in groen en optimaal sociaal! Onze inzet voor de komende jaren: Wie zorg nodig heeft, moet die krijgen: betaalbaar en dichtbij Wij gaan over op schone, duurzame energie. Dus geen schaliegas. Wij stimuleren groene banen en ondernemerschap Wij willen een sociale, participatieve en creatieve gemeente Wij houden de democratie in de gaten Onze gemeente maken we samen!

Wie zorg nodig heeft, moet die krijgen: betaalbaar en dichtbij

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Helaas met een grote bezuiniging op het budget. Het is nog onduidelijk hoe dat voor de inwoners gaat uitpakken: Moeten we voor onze ouders gaan zorgen of onze buurman helpen bij het douchen? Kunnen we nog wel bij de gemeente terecht of moeten we in de participatiesamenleving alles zelf maar uitzoeken? Veel inwoners houden hun hart vast. GroenLinks houdt niet van bangmakerij en vindt dat inwoners en gemeente daarin moeten samenwerken: we willen een participatiesamenleving, maar ook een participatiegemeente.

Iedereen doet mee! Dat is voor GroenLinks het uitgangspunt voor solide (sociaal) beleid. GroenLinks vindt dat bij de ouderenzorg de eigen regie voorop moet staan, maar ook bij mensen met een beperking. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente moet indien nodig een handje helpen. GroenLinks vindt dat iedereen die zorg nodig heeft, die moet krijgen: betaalbaar en dichtbij. Huisartsenhulp in de buurt, ook ’s avonds en in het weekend. En werken in de zorg moet weer aantrekkelijk wordt.

Wij gaan over op schone, duurzame energie. Dus geen schaliegas.

Groene politiek draait om de kwaliteit van het leven: we willen prettig wonen, zinvol en fijn werk, een goede gezondheid en een mooie leefomgeving. Ook onze kinderen moeten later nog kunnen wandelen en fietsen in de polders en het mooie Vechtlandschap. Zien en beleven van natuur en cultuurhistorie is geen luxe, maar van onschatbare waarde voor ons welzijn en onze gezondheid. GroenLinks vindt het welzijn en de gezondheid van onze inwoners belangrijker dan korte termijn-economische en electorale doelstellingen.

‘Oude’ energie is slecht voor het klimaat, is vervuilend en raakt op. Daarom zeggen we nee tegen kernenergie, steenkool en schaliegas. Daar redden we het in de toekomst niet mee. we investeren alleen nog maar in duurzame vormen van energie. Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil landelijk dat minister Kamp duurzame energie de ruimte geeft. De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven door bijvoorbeeld alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Zon en wind hebben de toekomst. En we zeggen tegen de regering: stop schaliegas, beboet vervuiling of verspilling van energie.

De gemeente Stichtse Vecht is sinds 2012 door een motie van Groen Links Millenniumgemeente. Dit brengt wel verplichtingen met zich mee. GroenLinks gaat de gemeente aan deze verplichting houden. We willen 30% CO2 reductie in 2020 en in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. We stimuleren daartoe zonne- en windenergie en bevorderen woningisolatie. Dat is een reëel doel en GroenLinks strijdt daarvoor. Zo blijven wij kampioen op groen!

Wij stimuleren groene banen en ondernemerschap

Door de crisis zijn veel mensen hun werk en bestaanszekerheid kwijtgeraakt. Behoud van werk en het scheppen van nieuwe banen moeten daarom topprioriteit krijgen. Het scheppen van werk gebeurt o.a. door subsidie te geven op zonnepanelen en op isolerende maatregelen. Duurzame bouw levert veel groene banen. De gemeente moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Dus een snelle vergunningverlening en het stimuleren van ondernemerschap, ook voor ZZP-ers. En opdrachten gunnen aan plaatselijke ondernemers. Want werk geeft zekerheid, inkomen en zelfvertrouwen. Dat helpt ons verder!

Wij willen een sociale, participatieve en creatieve gemeente

Als je niet tevreden bent over je groenteboer, ga je naar een andere. Voor de lokale overheid heb je geen andere keuze. Dat stelt bijzondere eisen aan de gemeente. GroenLinks vindt dat de gemeente open en transparant moet zijn naar haar inwoners. Inwoners zijn vaak afhankelijk van beslissingen van de gemeente, dus moet bij elke beslissing goed helder worden gemaakt op basis van welke argumenten een besluit genomen is. Dat verbetert de verhouding tussen inwoners en gemeente. Met de participatiesamenleving op komst is dat belangrijk. Maar participatie werkt wederzijds. Want we moeten meer zelf gaan doen, waarbij steun van de gemeente soms noodzakelijk is. Richtlijn: iedereen doet mee! Mensen met wie het niet zo goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. We kunnen meer samen oplossen dan we denken. De gemeente moet de inwoners daarin faciliteren. De (kleinere) gemeentelijke organisatie moet de regie nemen om te zorgen dat bewoners elkaar kunnen helpen. Buurten en buren ondersteunen om samen iets aan hun omgeving te doen. Gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring van de inwoners. Goed communiceren met de inwoners en hen goed informeren. Zorgen dat goede initiatieven verder komen. Een goed opdrachtgever zijn naar de instanties die de bewoners ondersteunen, bijvoorbeeld thuiszorg.    

Groen Links vindt het belangrijk dat de overheid een goed financieel beleid voert en dus niet meer geld uitgeeft dan er is. In deze tijd betekent dat, dat we de overheidsuitgaven moeten beperken. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de gemeente zelf. Het terugtreden van de overheid in omvang  betekent dat de gemeente Stichtse Vecht anders moet gaan werken. Creativiteit en kostenbewustzijn zullen daarin belangrijk zijn.

Wij houden de democratie in de gaten

Afgelopen jaar heeft het college van B&W meerdere keren laten zien hoe besturen niet moet, bijvoorbeeld in het traject rondom de samenwerking met Wijdemeren en Weesp. We verwachten van een collegebestuur dat het handelt volgens de afspraken die er zijn, vastgelegd in de Gemeentewet. De door de inwoners gekozen gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Dat betekent, dat de raad tijdig en correct geïnformeerd en om toestemming gevraagd moet worden. Veel taken die ooit bij de gemeente waren ondergebracht worden inmiddels uitgevoerd door andere instanties, gemeenschappelijk geregeld. De gemeente blijft wat GroenLinks betreft echter het aanspreekpunt voor deze zaken. Daarom moeten het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad, zelfs bij zaken die worden uitbesteed of in een gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht, ‘de regie houden’, met andere woorden: het voor het zeggen hebben. De raad moet zijn controlefunctie kunnen blijven uitvoeren.

Verder willen we een evaluatie van de werksessies. Hoewel met de beste intenties ingesteld, leiden deze er volgens ons toe, dat echte belangrijke debatten niet meer in de raad plaatsvinden. Dat haalt het democratisch gehalte van de besluitvorming omlaag. Voor de inwoners van Stichtse Vecht moeten de beslissingen transparant zijn.

In de komende raadsperiode gaan wij voor betaalbare zorg in de buurt, schone, duurzame energie, groene banen en ondernemerschap. Dit alles samen met een gemeente, die net zo participatief is als de inwoners.

Onze gemeente maken we samen!