Mariette Pennarts
Mariette Pennarts

Mariette Pennarts opnieuw gedeputeerde voor GroenLinks in provincie Utrecht

Tijdens de Statenvergadering van 18 mei jl. is Mariëtte Pennarts opnieuw geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks. GroenLinks sloot onlangs met VVD, D66 en CDA het coalitieakkoord “In Verbinding!”.Met dit coalitieakkoord kiezen VVD, D66, CDA en GroenLinks ervoor om samen met Utrechtse inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te werken aan een groene, slimme en gezonde toekomst. GroenLinks is in het bijzonder blij en trots op de inzet op energie, werk, fiets, cultuur, natuur en landschap.

Coalitieakkoord zet stevig in op energietransitie

De provincie pakt de verantwoordelijkheid in de energietransitie met inzet op zowel energiebesparing als opwekking van hernieuwbare energie. Vanzelfsprekend gaat de provincie dat niet alleen doen; zij gaat een actieve rol spelen in het verbinden van overheden, bedrijven, kennisinstellingen, corporaties, financiers, inwoners om met gezamenlijke inzet een duurzame energievoorziening voor Utrecht te realiseren. Ook gaat de provincie bedrijven houden aan hun verplichting om energie te besparen. Om deze samenwerking succesvol te maken maakt de provincie de komende vier jaar gericht 8 miljoen euro vrij. Ookvanuit de inzet op binnenstedelijke ontwikkeling, economie en mobiliteit wordt aan deze ambitie bijgedragen.

Belangrijke resultaten: energie, fiets, cultuur, natuur en landschap

GroenLinks herkent in aanvulling op de prominente inzet op energietransitie nog meer GroenLinks-ambities in het akkoord. De inzet op en het extra budget voor energietransitie geeft samen met de inzet van een brede coalitie van partners ook een impuls aan werkgelegenheid. Ook komt er in het economisch beleid meer aandacht voor werkgelegenheid voor (V)MBO-ers. De fiets krijgt als volwaardig regionaal vervoermiddel een nog steviger plek in het mobiliteitsbeleid. De inzet voor cultuureducatie en festivals wordt voortgezet en voortaan structureel gefinancierd. We blijven op koers voor het realiseren van een robuust natuurnetwerk en een mooi landschap.”

Mariëtte Pennarts opnieuw gedeputeerde

Voor GroenLinks-fractie zal Mariëtte Pennarts opnieuw gedeputeerde worden. Mariëtte heeft de afgelopen periode veel bereikt voor cultuur, erfgoed en de transitie van de jeugdzorg. Zij blinkt uit in het leggen en onderhouden van vruchtbare werkrelaties binnen en buiten het provinciehuis. Voor ons als kleinste coalitiepartner is dat cruciaal om resultaten te boeken.Mariette zal portefeuillehouder zijn voor met name cultuur en erfgoed, recreatie, bodem en milieu.