Op de foto wordt Marja (links) gefeliciteerd door onze voorzitter Manon Wolfkamp (rechts) en krijgt zij een mooie bos bloemen overhandigd.

Tijdens de ALV werd ook het Verkiezingsprogramma vastgesteld. De leden kozen ook de kandidaten op de plaatsen 2 tot en met 10. Deze lijst en ook de overige circa 40 kandidaten zullen tezamen met het verkiezingsprogramma op een later moment worden gedeeld en bekend gemaakt.

Marja heeft inmiddels haar sporen verdiend in de plaatselijke politiek. Vanaf maart 2018 is zij begonnen als Commissielid voor GroenLinks in de Commissie Fysiek Domein. Daarvóór liep ze al mee als fractiesteunlid, om de fractie én de lokale politiek beter te leren kennen. Na de verschuivingen in de raad, en het terugtreden van Annet Schoevaars in september 2020, heeft Marja haar plaats voor GroenLinks in de raad ingenomen. In januari 2021 hield zij haar Maidenspeech met als centrale vraag: “Hoe kan de overheid dichtbij de burger blijven?“ met een verwijzing naar de Toeslagenaffaire.

Haar specifieke domein is het Fysieke Domein, oftewel Ruimtelijke Ordening, met als specifiek speerpunt het Dossier Wonen.  Zoals bekend is het gebrek aan (passende) woningen één van de meest prangende problemen van dit moment. Om die reden heeft Marja meegewerkt aan het organiseren van twee Raadsconferenties over Wonen, waarvoor ook de Woningbouwcorporaties en Huurdersbelangenverenigingen uit Stichtse Vecht werden uitgenodigd. In de raad heeft ze meerdere malen gewezen op de urgentie van dit onderwerp, en heeft ze er bij het college op aangedrongen om versneld werk te maken van dit dossier.

Marja heeft meerdere successen op haar naam staan, waaronder een amendement over Klimaatadaptief Bouwen. en een verhoging van het percentage Midden huur in de Woonvisie van 25 naar 30%. Wat betekent dat de kansen voor mensen met een middeninkomen op een betaalbare woning reëel zijn toegenomen.  

Maar haar aandacht beperkt zich niet tot wonen alleen. Ze heeft zich ook flink ingelezen in gemeente overstijgende onderwerpen zoals de RES (Regionale Energiestrategie)  en de REP, (het Regionaal Economisch Programma). En ze heeft zich verdiept de 'ins & outs' van de Omgevingsvisie die in 2022 landelijk zal worden ingevoerd: “Wat betekent de komst van de Omgevingsvisie voor de  inrichting van onze omgeving,  en wat betekent dit voor de inwoners?” Met name de medezeggenschap en het mede-eigenaarschap van inwoners bij de Energietransitie zouden wat haar betreft  belangrijke speerpunten moeten zijn in de nieuwe Omgevingswet.

Het bestuur en de leden hebben er dan ook alle vertrouwen in dat zij haar rol als lijsttrekker goed zal  oppakken. En ook dat zij het gedachtengoed van GroenLinks binnen de politiek van Stichtse Vecht zal weten uit te dragen en te vertalen in concreet beleid.

We wensen haar veel succes!