Politiek verslag 2016

Tijdens de ALV van mei 2017 is het politiek verslag 2016 goedgekeurd, waarin verslag wordt gedaan van een aantal belangrijke thema's uit 2016.

AZC

De eerste maanden van 2016 werden beheerst door de discussies over hert wel of niet openen van een AZC in Stichtse Vecht.  In zijn reactie in de Raad sprak Albert Gemke: “Het is zeer teleurstellend hoe moeizaam het proces om te komen tot opvang van vluchtelingen verloopt in onze gemeente. Mijn perceptie is dat we als raad meegesleurd zijn in de emotie en angst. We hebben in onze ogen ons veel te snel klem gezet in een niet of slecht onderbouwde aantallen discussie en weinig oog gehad voor het werkelijke probleem. Namelijk 10 duizenden mensen in een acute noodsituatie wachten momenteel op humanitaire opvang binnen één van de rijkste landen van de wereld.
Wij betreuren het dat wij als raad van een gemeente met 63.000 inwoners, op Utrecht en Amersfoort na de grootste gemeente van de provincie het niet voor elkaar krijgen om opvang te regelen voor 300 á 400 mensen asielzoekers, die uit mensonterende en gruwelijke oorlogsgebieden zijn gevlucht.”

Op voorstel van GroenLinks zijn er raadsinformatiesessies georganiseerd over dit onderwerp, omdat uit de discussies bleek dat er veel onbekendheid was op dit terrein. Ze hadden beter vooraf georganiseerd kunnen worden, want om een goed besluit te kunnen nemen in deze discussie is het van essentieel belang dat we allemaal beschikken over goede informatie, dat inwoners hun zorgen kunnen delen met ervaren mensen, en dat we een in overleg met inwoners een oplossing kiezen die voor iedereen acceptabel is. GroenLinks vindt dat we verder moeten en dat we lering moeten trekken uit hetgeen zich de afgelopen driekwart jaar heeft voltrokken. Wij constateren dat een meerderheid van deze raad zich heeft uitgesproken voor opvang van vluchtelingen en/of statushouders in Stichtse Vecht. Wij hebben ook geconstateerd dat er een maatschappelijk draagvlak is binnen de gemeente voor opvang van vluchtelingen. Die kans willen wij graag benutten.

Duurzaamheid

Wethouder Linda van Dort heeft haar werkkamer laten inrichten door kringloopbedrijf de Sirkel.

Het GAK is op vele punten verduurzaamd. Hier laat de gemeente zien dat er mooie stappen worden gemaakt naar meer duurzaamheid zonder meer kosten.

In het voorjaar is het grondstoffenplan door de raad aangenomen. In Stichtse Vecht willen we in 2022 nog slechts 75 kilogram huishoudelijk restafval per persoon (was in 2014 : 225 kg) inzamelen. Hiervoor dienen we te switchen naar een inzamelsysteem waarbij ons restafval niet meer aan huis wordt ingezameld, maar door de inwoners zelf naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt moet worden gebracht. Per buurt/wijk vindt maatwerk plaats in overleg met de inwoners. De afvalstoffen die goed en relatief gemakkelijk kunnen worden gescheiden worden zoveel mogelijk aan huis, of in de directe nabijheid,ingezameld. Op deze wijze wordt het produceren van restafval ontmoedigd en het scheiden en apart houden van grondstoffen gestimuleerd. We spreken hierbij over het zogenaamde omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Een grote duurzame stap voorwaarts!

Tijdens de bespreking van de woonvisie, maar ook op latere momenten in 2016 heeft de fractie steeds gepleit voor NOM (nul op de meter) woningen. Hierover is op voorstel van GroenLinks een informatieve commissie georganiseerd omdat veel raadsleden onbekend waren met dit onderwerp. Door de RIC is er veel enthousiasme ontstaan voor NOM. Een motie voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor NOM-woningen in het nieuwbouwplan Bisonspoor werd mede daardoor gehaald.

In november bezochten leden van de GroenLinksfractie Stichtse Vecht het bedrijf Interface in Scherpenzeel. Velen kennen vanuit het verleden het begrip Heugafelt tapijttegels. Dit bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot ‘s werelds grootste producent van commerciële tapijttegels, maar liefst 15 miljoen vierkante meter tapijttegel verlaat de fabriek per jaar. De productielocatie van de fabriek in Scherpenzeel is een schoolvoorbeeld van duurzaamheid in de praktijk. Men maakt gebruik van 100% duurzame energie, gebruikt nauwelijks water in het productieproces en er gaat geen afval naar de vuilnisbelt. Het is hun missie een volledig duurzame onderneming te zijn in 2020, zonder negatieve impact op onze planeet. Sinds de start van deze Mission Zero heeft het bedrijf de ecologische voetafdruk per vierkante meter tapijt met 98% teruggebracht, is het watergebruik 93 % minder en wordt voor 95% gewerkt met hernieuwbare energie. Afval kennen ze niet.  Afval is grondstof voor de tapijttegels: afgedankte visnetten uit de oceanen bijvoorbeeld worden gerecycled tot nieuw garen en het laminaat in autoruiten, dat voorkomt dat deze barsten, is grondstof voor de onderlaag van het tapijt. Voorbeelden als deze inspireren ons en anderen bij het zoeken van duurzame oplossingen voor Stichtse Vecht.

Welzijn: een sterke basis
De fractie van GroenLinks vindt het versterken van het zogenoemde Voorveld erg belangrijk: het tijdig signaleren van problemen bij mensen en deze problemen aanpakken voordat ze groter worden. Zo kunnen we hoge kosten voorkomen en bovenal mensen die buiten de maatschappij dreigen te vallen, tijdig helpen. En in plaats van jongeren alleen als overlastgevers te beschouwen, kunnen we door goed jongerenwerk zorgen voor een prettige omgeving voor jongeren, waardoor ze minder geneigd zijn tot overlast.

Tweede Vechtbrug  

De fractie van GroenLinks maakte zich zorgen over de leefbaarheid in de Brugstraat en Herenstraat en omgeving in Breukelen. Aanvullende maatregelen, waaronder handhaving, zijn nodig om die straten leefbaar te houden. Toch was de fractie tegen een tweede Vechtbrug. GroenLinks heeft zorgvuldig gekeken naar de gevolgen voor alle kernen van Stichtse Vecht. Uit onderzoek wordt duidelijk dat bijvoorbeeld het sluipverkeer enorm zal toenemen, en daarmee de verkeersdruk op, afhankelijk van de locatie, Breukelen, Nieuwersluis, Maarssen en Tienhoven. Ook zullen de ingrijpende maatregelen, die nodig zijn om de brug te realiseren, ons unieke en mooie Vechtlandschap onherstelbaar aantasten. Een tweede oeververbinding zal uiteindelijk, zo geloven wij, meer problemen geven dan oplossen. GLSV heeft daarom tegen gestemd.

Vuurwerk

GroenLinks heeft zich aangesloten bij het landelijke meldpunt vuurwerkoverlast. In Stichtse Vecht zijn uiteindelijk 245 meldingen binnengekomen. Minder dan in 2015, maar nog steeds veel te veel. Het college van b en w van de gemeente Stichtse Vecht heeft op verzoek van GroenLinks besloten om de vuurwerkvrije zones uit te breiden met een extra zone. Naast de kinderboerderijen De Vechtse Hoeve en Otterspoor in Maarssen is vanaf december 2016 ook de dierenweide in Breukelen aangemerkt als een vuurwerkvrije zone. GroenLinks, initiator van vuurwerkvrije gebieden in de gemeente, juicht deze uitbreiding toe.