Tjeerd Schuhmacher

Zomaar een weekje politiek

GroenLinks burgerraadslid Tjeerd Schuhmacher houdt zich in onze gemeente vooral bezig met milieu en ruimtelijke ordering. Hij beschrijft zijn politieke week hieronder:

Dinsdag 7 april waren er twee commissievergaderingen: "Bestuur en Financiën" en "Sociaal Domein". De inhoud wordt meestal de week ervoor in de fractie met elkaar besproken. Zo niet, dan vindt de discussie in ieder geval via de mail plaats. Hoewel ik meestal de woordvoerder ben op het gebied van bestemmingsplannen werd besloten dat ik "Bestuur en Financiën" zou doen. Het meest belangrijke agendapunt was de belastingsamenwerking van Stichtse Vecht met Wijdemeren en Weesp (in de politiek gewoonlijk SWW genoemd). De voorbereidingskosten bedragen maar liefst € 460.000,- waarvan Stichtse Vecht ongeveer de helft moet ophoesten. Willen we dat wel, aangezien Wijdemeren (en misschien ook Weesp) over enkele jaren al een punt wil zetten achter de samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein. Wethouder de Groene, die wethouder Balemans verving, gaf de verzekering dat het daarbij zou blijven. En waarom dan niet met andere gemeenten een samenwerking opzetten, want Stichtse Vecht heeft natuurlijk ook contacten met andere gemeenten in de regio. Kortom, we zijn nog niet overtuigd. Beslissingen behoeven nog niet genomen te worden. De meeste agendapunten komen in de raadsvergadering terug en dan worden besluiten genomen. In de commissie vindt de meeste discussie plaats. Grote moeite hebben we overigens ook met de procedure. Er is al een aanvang gemaakt terwijl de raad nog geen besluit genomen heeft. De kosten: plm. € 50.000,-!

Donderdag 9 april was er alweer een fractieoverleg. Dit keer voor de commissie vergaderingen die 14 april zullen plaatsvinden. Ik mag mij weer met een aantal bestemmingsplannen bezighouden: Besselsteeg in Maarssen (dat ligt tussen de Schippersgracht en de Bolensteinsestraat), Vreelandseweg (komt in een besloten vergadering aan de orde) en verder ter kennisname: Maarsseveense Plassen e.o., Binnenweg in Maarssen (locatie van de oude garage van Stam) en Zwanenburg eveneens in Maarssen (locatie boomgaard/fruitteeltbedrijf, hoek Klokjeslaan en Driehoekslaan).

Zaterdag 11 april waren raads- en commissieleden uitgenodigd voor een werkbijeenkomst in Loenen. Het onderwerp was een mogelijke uitbreiding van het kleine bedrijventerrein De Werf. Aangezien de initiatiefnemer en de overige ondernemers niet met elkaar kunnen opschieten maakt dat er niet eenvoudiger op. De start was in het gemeentehuis Beek en Hof, vervolgens een bezoek aan het bedrijventerrein en vervolgens discussie in het buurthuis de Boomgaard. Dat kostte ons een groot deel van de dag. Kwart voor negen met de fiets van huis en half drie weer thuis. Kortom weer een enerverend politiek weekje!