“ Over partijpolitieke en gemeentelijke grenzen heen oplossingen zoeken die duurzaam en betaalbaar zijn. ”

l sinds 1996 is Albert Gemke voor GroenLinks actief in de gemeentepolitiek. Vanaf 2002 als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Maarssen, vervolgens als bestuurslid van de afdeling GL Maarssen en sinds 2015 als fractievoorzitter in Stichtse Vecht. En nog steeds doet Albert dit werk met veel plezier: “Omdat we met GroenLinks een essentiële bijdrage leveren aan de toekomst van een open gemeente waarin plaats is voor alle bewonersgroepen en waarin we laten zien dat economische ontwikkeling met duurzaamheid en met respect voor de leefbaarheid gepaard kan gaan; groen en gezond dus.” Naast zijn voorzitterschap van de GroenLinks-fractie is Albert projectmanager op het gebied van railinfrastructuur bij een ingenieursbureau. Daarbij heeft hij veel te maken met openbaarvervoervraagstukken in de Randstad. Albert houdt van sport, vooral van voetbal. Zelf voetbalt hij niet meer maar hij loopt graag hard en fietst veel (iedere dag naar Nieuwegein op en neer naar zijn werk).

“We zouden met meer optimisme en vertrouwen onze toekomst tegemoet moeten zien. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Ook mensen die om welke reden dan ook geen aansluiting hebben op de arbeidsmarkt. Als gemeente kunnen we nog meer investeren in begeleiding naar werk en sociale integratie. En dat geldt ook voor  de statushouders in onze gemeente (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Ik ben ervan overtuigd dat we vluchtelingen moeten blijven helpen, het gaat om een blijvend fenomeen. Wat betreft de vluchtelingenproblematiek moeten we ons geen angst laten aanpraten. Dus niet angstig de gordijnen dichttrekken maar de blik naar buiten richten. Trouwens, diversiteit heeft mooie kanten; een diversiteit van mensen uit verschillende culturen biedt zo veel mogelijkheden tot verrijking van onze samenleving. Maar, dat moet gezegd, dat gaat niet vanzelf”

Ook wil Albert dat er meer alternatieve woonvormen binnen onze gemeente komen. Vooral voor alleenstaanden, jongeren en statushouders. Huisvesting in onze regio is duur, dus een schaars goed. Belangrijk vindt hij dat vanwege het gebrek aan geschikte woonruimte deze groepen niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

Albert is er verder van overtuigd dat we in Stichtse Vecht het gebruik van de auto en alle overlast die daarmee gemoeid is, wezenlijk kunnen terugdringen. Dat kan volgens hem onder meer door onze unieke ligging tussen de twee grote steden Utrecht en Amsterdam beter te benutten. Geen concurrentie,  maar initiëren van samenwerking. Het openbaar vervoer in Stichtse Vecht zou als onderdeel van het Randstedelijke vervoer veel fijnmaziger kunnen worden. Sowieso moeten we veel meer samen met de grote steden optrekken, als het gaat om vaststellen van doelen en voorwaarden van leefbaarheid, recreatie en cultuur. Uiteraard zonder de unieke kenmerken van onze gemeente te verliezen. De gemeenteraad loopt nog te vaak achter de ontwikkelingen aan. Voor de komende raadsperiode vindt Albert trouwens ook dat de gemeente meer ruimte moet geven aan het fietsverkeer: meer fietsbanen en fietsenstallingen.

Al jaren zet Albert zich met GroenLinks in voor een maximumsnelheid van 80 km per uur op de Zuilense Ring (NRU). “Andere politieke partijen zien nu eindelijk ook de noodzaak daarvan in, mede onder druk van de bewoners.  Die accepteren het niet meer dat er achteloos met hun gezondheid wordt omgesprongen.” Die snelheidsbegrenzing komt er, daar is Albert van overtuigd, zeker met de steeds strakkere Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en leefbaarheid. “Wij maken ons sterk voor die 80 km en zullen daarbij samen op blijven trekken met de provinciale fractie van GroenLInks.”

GroenLinks Stichtse Vecht pleit voor  ondertunneling van de A2.  Albert  “Ik zie dit als investering in het leefklimaat. Immers naast de kosten brengt het ook vele mogelijkheden met zich mee. Denk aan woningen, bedrijfsruimte, recreatieve voorzieningen, zonnepanelen, etc. Als we gebruik maken van de creativiteit van bewoners, het bedrijfsleven en de kennis van de technische universiteiten denk ik zelfs dat ondertunneling voor een groot deel zichzelf terug zal verdienen”.

Verder moet de gemeente volgens Albert de uitbreiding van bedrijven beter sturen, onder meer  vanwege de soms zware transporten door de dorpskernen. Dat gaat vastlopen: meer woningbouw en steeds meer zwaar vrachtverkeer. “ Als gemeente zul je een visie moeten ontwikkelen, liefst samen met de ondernemers, over welk type bedrijvigheid past in onze gemeente.”