GroenLinks wil:

 • een gemeente die niet op basis van wantrouwen werkt maar op basis van vertrouwen
 • sociaal zekerheidsbeleid dat primair gericht is op motivatie in plaats van controle
 • vergaande ruimte om te experimenteren met een basisinkomen
 • geen sollicitatieplicht meer voor niet bemiddelbare mensen (bijvoorbeeld boven bepaalde leeftijd of niet om te scholen)
 • beschrijven en toetsen van de effectiviteit bij alle inkomensbeleid met extra aandacht voor de bestrijding van de zgn. armoedeval
 • geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening: biedt mensen perspectief op een schuldenvrij bestaan
 • een gemeente die regie voert op de preventie van schulden door onder meer met woningbouwverenigingen en nutsbedrijven afspraken te maken over het signaleren van betalingsachterstanden
 • actieve ondersteuning van burgers bij het aanvragen van voorzieningen als kwijtschelding belasting, bijzondere bijstand, etc.
 • de erkenning dat vrijwilligerswerk onmisbaar is voor de samenleving maar vrijwilligers niet de plaats mogen innemen van de betaalde professionals.
 • bij vrijwilligerswerk is een voorwaardelijke vrijstelling van sollicitatieplicht de regel in plaats van de uitzondering 
 • intensieve en effectieve bemiddeling naar banen, met de meeste inzet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • minimaal 30% van de woningvoorraad moet bestaan uit sociale huurwoningen