GroenLinks wil:

  • groene schoolterreinen, trapveldjes en plantsoenen, waar onze kinderen gezond en veilig kunnen buitenspelen

  • biodiversiteit bevorderen onder andere door meer voorlichting. De achteruitgang van bijen en insecten is ook in onze omgeving een keiharde werkelijkheid (acties: nestkasten en insectenhotels)

  • regionale betrokkenheid: meer inzet op de NNN (NatuurNetwerk Nederland, voorheen Ecologische HoofdStructuur), want grotere, aan elkaar grenzende natuurgebieden zijn beter bestand tegen aantasting van het milieu

  • betere bescherming van het veenweidegebied door niet meer daar te bouwen en verdere verlaging van het waterpeil tegen te gaan. Dit vermindert tevens de CO2-uitstoot 

  • inzet stimuleren van bewoners voor een groene leefomgeving

  • behoud van aantrekkelijkheid van de gemeente door de recreatie kleinschalig te houden. Geen Giethoorn aan de Loosdrechtse Plassen!

  • dat de groene omgeving toegankelijk blijft door aanleg en onderhoud van fiets- en wandelpaden in samenwerking met omliggende gemeenten

  • dat recreatieondernemers bijdragen aan de instandhouding van het landschap; zij exploiteren het immers

  • dat groen groen blijft en rood (gebouwde omgeving) rood. Ons uitgangspunt is: niet bouwen buiten de rode contouren

  • dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen meer gekeken wordt naar het equivalent groen