We zijn voorstander van een Randstadmetro: gemeente en regio moeten wel bereikbaar blijven. Uit de cijfers blijkt dat er op het gebied van vervoer nog een wereld te winnen is voor Stichtse Vecht.
Vooruitlopend daarop moet wat ons betreft de N230 naar maximaal 80 kilometer per uur.

In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet door onze (ex-)wethouder Linda van Dort en de fractie: minder afval is haalbaar heeft de proef 100-100-100 ons laten zien. Want veel van ons afval is nog grondstof voor een ander product. Maar ook Nul-op-de Meter, waarbij je huis dankzij voorzieningen geen energierekening meer heeft, is in de politiek bespreekbaar geworden dankzij GroenLinks. 
De A2 en de N230 bij Stichtse Vecht moeten worden overkapt. Dit is een betaalbare constructie, een holle dijk, ontwikkeld door de TU Delft. Op de holle dijk komen windturbines en/ of zonnepanelen. 
Trouwens, voor de ondernemers is er goed nieuws: er valt geld te verdienen, groen is poen!
 

GroenLinks wil een schone en energieneutrale gemeente:

 • een mix aan maatregelen die resulteren in een energieneutraal Stichtse Vecht in 2030
 • gemeente maakt in eigen gebouwen alleen gebruik van duurzame energie en streeft ernaar energieneutraal te zijn
 • zonnepanelen op de geluidswal langs de A2
 • onderzoek naar de haalbaarheid van windmolens
 • een versneld isolatieprogramma voor de bestaande (huur)woningen. In dat kader prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen maken
 • de ontwikkeling van tiny houses stimuleren, zij zijn energiezuinig en betaalbaar voor velen
 • een gasloze energieaansluiting bij alle nieuwbouw. De gemeente maakt afspraken met de woningbouwcorporaties en stimuleert particuliere huizenbezitters van het gas af te gaan. Dit doen ze door kennis en kunde te ontsluiten
 • geen belemmeringen voor de duurzame ondernemer, die terecht kan bij het duurzame loket
 • een plan van aanpak voor vervuilende bedrijven. Het gaat om bedrijven die aanvankelijk niet, maar door hun groei nu wel, een schadelijke invloed hebben op het milieu en de leefomgeving
 • dat de gemeente aandacht heeft voor de situatie op het Amsterdam-Rijnkanaal: steeds drukker met tankers en partyschepen, meer luchtvervuiling voor de omwonenden. Onacceptabel. Geen enkel plan houdt daar rekening mee!
 • maximale inzet op communicatie over nut en noodzaak van schone energie, inzet en behaalde resultaten

GroenLinks wil voor de inwoners:

 • ondersteuning door de gemeente bij de oprichting van energie-coöperaties die burgers en bedrijven de mogelijkheid bieden om gezamenlijk duurzame energiebronnen te installeren en exploiteren. Zo worden lusten en lasten gedeeld en profiteert iedereen van duurzaam
 • subsidies voor inwoners voor zonnepanelen en isolatie
 • dat gemeente buurtinitiatieven stimuleert met betrekking tot schone energie
 • dat de gemeente groene, kleinschalige initiatieven in de buurt stimuleert zoals sociale moestuinen, een plant voor een tegel, waterrijke tuinen, nestgelegenheid voor gierzwaluwen, bijenlint
 • een ideale gemeente om te fietsen: goed verlichte fietspaden, alle fietspaden sneeuwvrij, ook de provinciale en rijksfietspaden
 • meer snellaadpunten binnen de gemeente
 • de expansiedrift van Schiphol remmen, onder meer door het initiatief “ik stem voor stilte” actief te ondersteunen
 • de maximale snelheid op de A2 naar 100, op de N230 naar 80 km per uur

GroenLinks wil wat betreft verkeer:

 • de A2 in een “holle dijk”, dus volledig overkapt met onder meer zonnepanelen en windmolens
 • een geluidswal of holle dijk langs de N230 met zonnepanelen en windmolens
 • blijvende inzet voor een maximumsnelheid op de A2 van 100 km/u samen met buurgemeenten. De gewonnen rechtszaak van Milieudefensie biedt kansen!
 • een maximumsnelheid op de N230 van 80 km/u
 • convenanten met taxi- en pakketdiensten over gebruik van uitstootvrije vervoermiddelen van deze diensten per 2021 binnen onze gemeente
 • onderzoek naar alleen elektrische scooters m.i.v. 2021 toestaan, mits de nadelen voor de bewoners niet te groot zijn
 • het tij keren, meer fietsen en het elektrisch rijden stimuleren. Door inbreidingslocaties te bebouwen neemt de verkeersdrukte toe en daarmee de uitstoot van fijnstof. Wat GroenLinks betreft sluit de gemeente aan bij succesvolle initiatieven
 • dat de gemeente zorgt voor een veilige fysieke omgeving (bestrating, verlichting, etc)
 • milieuzones t.b.v. de kernen om oude dieselauto’s en te weren
 • overslagplaatsen voor goederen die de leefbaarheid en veiligheid in alle kernen moeten verbeteren. Geen grote vrachtwagens, maar kleine elektrische bezorgwagens.

GroenLinks wil wat betreft openbaar vervoer:

 • alle kernen moeten goed bereikbaar zijn met bus of trein, of met OV-taxi

GroenLinks wil met betrekking tot de landbouw:

 • geen megastallen: deze zijn dieronvriendelijk en de veestapel geeft veel uitstoot van schadelijke stoffen ondanks eerdere maatregelen
 • CO2 uitstoot van veenweidegebied terugdringen door agrariër die met een hoger grondwaterpeil minder uitstoot, te compenseren
 • stimuleren van omschakeling naar biologische landbouw en veeteelt
 • streven naar een biologische markt (aanvullend aan de weekmarkten) met lokale producten