Niet bezuinigen op bijzondere bijstand om tekorten werkbedrijf op te vangen

De ontwikkeling van het Werkbedrijf Stichtse Vecht wordt ook door GroenLinks van harte ondersteund. We vinden het belangrijk deze  'beschutte'  werkplek veilig te stellen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hiermee een betekenisvol bestaan te bieden of dit bestaan te garanderen.

Nu gaat het rijk gaat minder bijdragen aan de ontwikkeling van het Werkbedrijf dan eerder verwacht werd. Daardoor dreigen er tekorten ontstaan. De gemeente Stichtse Vecht zoekt nu volgens een raadsvoorstel van 20 november voor dekking van de tegenvallende tekorten ná 2020  in de pot voor de bijzondere bijstand. Ons raadslid Ed Theunen heeft in de raadsvergadering van 20 november duidelijk laten weten hier niet akkoord mee te gaan:

‘De bijzondere bijstand ondersteunt burgers met een beperkte draagkracht. Het is in onze ogen geen oplossing om tekorten voor het werkbedrijf ten laste te laten komen van voorzieningen voor andere kwetsbare burgers.

Gelukkig zijn andere partijen het hiermee eens en is een amendement op het raadsvoorstel ingediend om te voorkomen dat de gelden voor de bijzondere bijstand worden gebruikt. De oplossing voor de dreigende tekorten na 2020 moet volgens GroenLinks in eerste instantie gezocht worden in een optimale bedrijfsvoering en zal in 2020 weer aan de orde moeten komen in de zogenaamde kadernota.