Omgekeerd Inzamelen Afval gaat onverminderd door in Stichtse Vecht

De meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht blijft bij het eerder unaniem aangenomen besluit van de raad om voortvarend door te gaan met omgekeerd inzamelen van afval.  Gisteren, 21 november, werd in de raadscommissie Fysiek Domein van Stichtse Vecht een voorstel van Lokaal Liberaal besproken om  de invoering  van omgekeerd inzamelen van afval stop te zetten.   

 

Volgens Lokaal Liberaal zou nascheiding van afval, dat wil zeggen plastic achteraf uit het restafval verwijderen, efficiënter en  goedkoper zijn, en meer bruikbaar plastic opleveren.  En ook zouden de inwoners nog meer afvalcontainers krijgen als er omgekeerd ingezameld wordt..

Dat laatste is een misverstand. De bewoners  houden bij het omgekeerd inzamelen drie containers: één voor papier, één voor gft en één voor pmd ( plastic, metaal en dozen).  Wat dan nog aan afval overblijft, het restafval , brengt de bewoner dan naar een ondergrondse container in de buurt.  Dat zal neerkomen op een paar ons per week.

Zou de gemeente nu weer overgaan op nascheiding, dan zou dat zo’n  400.000 euro gaan kosten. Bronscheiding, zoals dat bij omgekeerd inzamelen gebeurt, levert Stichtse Vecht  structureel rond de 200.000 euro per jaar op. Bovendien zou Stichtse Vecht bij stopzetting  van omgekeerd inzamelen een korting van 200.000 euro verliezen op de aanbesteding bij AVR ( Afvalverwijdering Rijnmond).   

En dat is niet alles. Eenmalig komt daar nog bijna  850.000 euro bij, namelijk reeds gedane uitgaven voor het project omgekeerd inzamelen: ruim 715.000 euro  voor de aanschaf van ca. 100 ondergrondse containers, 3.500 kliko’s voor PMD, 90 gegraven proefsleuven en extra inhuur van personeel), plus ruim 130.000 euro voor de reeds vastgelegde verplichtingen.

Een groot voordeel van bronscheiding is dat de hoeveelheid plastic die dat oplevert, schoner is dan bij nascheiding.  En dat  betekent weer dat verwerking ervan betere producten( grondstoffen) oplevert. 

In de toekomst zal restafval steeds zwaarder belast worden (de vervuiler betaalt) en dus zou nascheiding de burger op meer kosten jagen. Nog afgezien van het signaal dat naar de burger  uit zou gaan: gooi alles maar in de restcontainer, de gemeente zoekt het wel voor u uit.

Linda van Dort, verantwoordelijk wethouder reageert:  'De raad was er gisteren goed van doordrongen dat het nu stopzetten van omgekeerd inzamelen ons veel geld gaat kosten. Eenmalig 850.000 euro vervolgens op jaarbasis 400.000 euro. Stelt u zich eens voor wat dat met uw afvalstoffenheffing doet.  De raadsleden hebben mij op geroepen om nog breder en vaker te communiceren over omgekeerd inzamelen van afval. Natuurlijk zie ik de noodzaak van goede informatievoorziening. Ik zal geen gelegenheid onbenut laten.'

Lees hier meer over omgekeerd inzamelen.